Adatvédelmi nyilatkozat

 • Ön, mint Felhasználó, a payrollsystem.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.

  PAYROLL SYSTEM Kft., mint adatkezelő és a Honlap üzemeltetője (a továbbiakban: „Üzemeltető”) célja, hogy ügyfelei és más érdeklődők számára a Honlapon keresztül hasznos információkkal szolgáljon a munkaügy területe iránt érdeklődőknek.

  Az Üzemeltető a fenti célkitűzésének megvalósítása érdekében a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelését végzi az alábbiak szerint:

  1. A kezelt adatok köre

  Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.

  Amennyiben a látogató személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg a látogató hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább a látogató adatait a hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Az ilyen adattovábbításból, illetve az ebből származó következmények miatt az Üzemeltető nem tehető felelőssé.

  Az Üzemeltető biztonsági okokból ellenőrizheti az e-mailek tartalmát, és ezt a külső felhasználók is tudomásul veszik, amennyiben az Üzemetető részére e-mailt küldenek.

  A Felhasználó a Honlapon ajánlatot tud kérni az Üzemeltető munkaügyi szolgáltatásai kapcsán, melyhez személyes adatai megadása is szükséges, így különösen, de nem kizárólagosan a neve, munkaköre, email címe, telefonszáma, döntéshozó neve, stb. Ezen személyes adatokat az Üzemeltető az ajánlatkészítéssel összefüggésben kezeli.

   

  1. Az adatkezelő

  Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására a PAYROLL SYSTEM Kft. jogosult.
  Nyilvántartási szám: NAIH-131689/2017.

   A PAYROLL SYSTEM Kft. adatai:

  Cégnév: PAYROLL SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: 2740 Abony, Lázár Vilmos utca 3.
  Képviseli: Habony Jánosné ügyvezető igazgató
  E-mail: habony.agnes@payrollsystem.hu
  Cégjegyzékszám: 13 09 130894
  Adószám: 14875265213

  1. Az adatkezelés jogalapja

  A látogató – fentiek szerinti – önkéntes adatszolgáltatása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

  1. Az adatkezelés időtartama

  Az Üzemeltető az ajánlatkéréssel összefüggő Felhasználói adatokat addig kezeli, ameddig a Felhasználó részére ajánlatát elkészíti és annak érvényességi ideje le nem jár. Az Üzemeltető a Felhasználó adatait ezt követően nem kezeli tovább, kivéve ha ehhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adta.

  1. Az adatkezelés célja, terjedelme

  Az adatkezelés célja a honlap működtetése, valamint, hogy az Üzemeltető hasznos információkat biztosítson a látogató részére. Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

  Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

  Az ezen elveknek megfelelő adatkezelés során keletkező információkat az Üzemeltető szigorúan bizalmasan, a legnagyobb körültekintéssel, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben.

  Az Üzemeltető nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja harmadik személyek rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó adatokat, és nem vállal kiküldést harmadik személyek számára vagy nevében. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Üzemeltető munkatársai és rendszergazdái férhetnek hozzá.

  Az Üzemeltető a látogató által megadott személyes adatokat – előzetes hozzájárulás hiányában – nem használja fel közvetlen üzletszerzési célokra.

  1. A látogató jogai, jogorvoslat

  A látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
  A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető a kérelem beérkezését követően a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tájékoztatást ad

  • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az Üzemeltető nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

  A látogató tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Üzemeltető vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha

  • az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

  Az Üzemeltető – az adatkezelés azonnali felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

  A látogató az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz  fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: 36 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

  Amennyiben a látogató a jogainak megsértését észleli, úgy  bírósághoz fordulhat. Amennyiben a látogató az Üzemeltetőnek a látogató tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül a látogató ugyancsak bírósághoz fordulhat.

  1. Irányadó jog

   A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Köztársaság területén mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

  uktúra